European Centre for Zoroastrian Studies

  • Plein écran
  • Ecran large
  • Ecran étroit
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

پاسخ به نامه‌ها -۸

نامه های زیر از 412 نامه رسیده گزینش شده اند

تهران

نامه ای از يک دا نشجو
شايد در ميان واحدهای درسی که دانشجويان بايد در دانشگاه بگذرانند هيچ درسی بی موردتر از تاريخ اسلام نباشدو در بيانی بهتر تاريخ عربستان، چرا که تاريخ تمدن شبه جزيره عربستان با تاريخ ظهور اسلام آغاز می گردد و قبل از آن اين سرزمين خشک جز خونريزی و کشتار قبايل عرب با يکديگر حرفی برای گفتن ندارد اينکه مجبور باشی بجای تاريخ ميهن خود تاريخ اسلاف قدرت حاکمه را بياموزی و فرهنگ واپسگرايشان را حفظ کنی و يا در دبيرستان زبان اعراب را بياموزيم از جمله سياستهايی است که باعث می شود تا جوانان ايرانی بيش از پيش از هويت و ريشه اصلی خود دور شوند و به خرافات و و موهومات بپردازند متاسفانه نسلی که ما در آن قرار گرفتيم دوران رشد و آِموزش خود را تحت همين تعاليم دگم وعقب مانده سپری کرد و شايد به جرات بتوان گفت نسل پدران و مادران ما از لحاظ فرهنگی بسيار جلوتر از نسل کنونی ما می باشد چرا که حداقل در دوران دبستان و دبيرستان خود با مفهوم ايرانی بودن آشنا شدند . بسياری از ما در برهه هايی از زمان دچار دوگانگی گشتيم و جرقه هايی از آگاهی حقيقت را برايمان روشن ساخت اما تعصب خشک و بدتر از آن ترس هرگز اين اجازه را به ما نداد تا بتوانيم راه درست را از نادرست بشناسيم و در بهترين حالت نسبت به همه چيز و همه کس بيخيال شديم و تنها در پرسشنامه ها و معرفی نامه ها دين خود را اسلام نوشتيم به اميد اينکه مدرکی هم برای آخرت داشته باشيم! متداول شدن انواع و اقسام دعا و ذکرهای مختلف برای گشايش کارها و توسل به هرچيز و هر کس و به هر نحو با مراسمهايی عجيب انسان را ياد قبايل بدوی و نيمه وحشی می اندازد و شاهد هستيم که اين موارد چگونه توسط رسانه های جمعی دامن زده می شود وقتی در تيتر برنامه ها و قبل از اخبار که عمده مخاطبين آنرا افراد مطلع جامعه تشکيل می دهند دعای روز های مختلف نوشته می شود و يا مراسمهای عزا و سوگواری بطور مداوم پخش می گردد و حتی در در ميادين اصلی شهر صدای روضه و عزا حتی در روزهای عادی بصورت آزار دهنده ای بطور مداوم پخش می گردد و بر در هر کوی و برزن و خيابانی پرچمها و تصاوير مختلف مذهبی به وفور يافت می گردد و جای اين پرسش را باقی می گذارد که آيا اميدی به اين مردم جهل گرفته می توان داشت؟
وقتی تصاوير روحانيون حاکم همراه با آهنگ سريال امام علی پخش می گردد نا خود آگاه نوعی تقدس را در باطن افراد القائ می کند و قدرت هرگونه مخالفت و مبارزه را از آنان سلب می کند و باعث می گردد اين مردم ساده دل زندگی خود را تحت هر شرايط و با هر سختی ادامه دهند در حاليکه می دانند چگونه اموالشان و دسترنجشان توسط همين اهريمن صفتان و آقازادهايشان به تاراج می رود .وقتی جمعيت ۲۰۰۰۰۰نفری روحانيون با آن بودجه های کلان و عوامل متعدد قدرت و نفوذ در ميان دستگاههای مختلف اين سيل جهالت را پيش می رانند و جهت می بخشند ديگر چه کاری از دست معدود جوانان جامعه بر می آيد که به حال خود و سرنوشت کشورشان افسوس می خورند ودر زندانهای رژيم بهترين روزهای زندگی و جوانی خود را در بدترين شرايط سپری می کنند ويا در زندان تن به ظاهر زندگی ميکنند ولی در باطن ذره ذره نابود می گردند.کجاست آن کاوه ای که يکبار ديگر فرياد آزادی خواهی سر دهد و اين جامعه سرخورده و افسرده را بخروش آورد و آن ضحاکی که مغز جوانانمان را با پليدی و گمراهی و عقب ماندگی به خوراک مارهای جهالت و نادانی می دهد را به زير کشد.و در ميان نسلی که به بی هويتی و فساد و فحشاء دچار شده اند می توان فريدون و آرشی ديگر پيدا کرد؟ ۲۰۰سال حکومت قاجار کافی نبود؟ چين دومين فضاپيمای سرنشين دار خود را به فضا پرتاب کرد و ايران ۶۰ گروه ويژه را مامور رويت هلال ماه رمضان نمود !!! بگذريم که سخن در اينباره بسيار است و گوش شنوا کم و به گفتاری ديگر خلايق هر آنچه لايق .پاينده ايران
پاسخ. دوست ارجمند، ما به خوبی خشم شما را ميفهميم ولی اين را هم باز بايد ياد آوری کنيم که تنها خشم خود را نشان دادن کافی نيست. بايد با آرامش و خرد و کار و کوشش راهی را برای بيرون آمدن از اين شب تاريک پيدا کرد. و آن راه کار تيمی کردن است. در اين صورت خواهيد ديد که کاوه و آرش وفريدون شما و همگی ما خواهيم بود.

در ميادين اصلی شهر صدای روضه و عزا حتی در روزهای عادی بصورت آزار دهنده ای بطور مداوم پخش می گردد و بر در هر کوی و برزن و خيابانی پرچمها و تصاوير مختلف مذهبی به وفور يافت می گردد و جای اين پرسش را باقی می گذارد که آيا اميدی به اين مردم جهل گرفته می توان داشت؟
وقتی تصاوير روحانيون حاکم همراه با آهنگ سريال امام علی پخش می گردد نا خود آگاه نوعی تقدس را در باطن افراد القائ می کند و قدرت هرگونه مخالفت و مبارزه را از آنان سلب می کند و باعث می گردد اين مردم ساده دل زندگی خود را تحت هر شرايط و با هر سختی ادامه دهند در حاليکه می دانند چگونه اموالشان و دسترنجشان توسط همين اهريمن صفتان و آقازادهايشان به تاراج می رود .وقتی جمعيت ۲۰۰۰۰۰نفری روحانيون با آن بودجه های کلان و عوامل متعدد قدرت و نفوذ در ميان دستگاههای مختلف اين سيل جهالت را پيش می رانند و جهت می بخشند ديگر چه کاری از دست معدود جوانان جامعه بر می آيد که به حال خود و سرنوشت کشورشان افسوس می خورند ودر زندانهای رژيم بهترين روزهای زندگی و جوانی خود را در بدترين شرايط سپری می کنند ويا در زندان تن به ظاهر زندگی ميکنند ولی در باطن ذره ذره نابود می گردند.کجاست آن کاوه ای که يکبار ديگر فرياد آزادی خواهی سر دهد و اين جامعه سرخورده و افسرده را بخروش آورد و آن ضحاکی که مغز جوانانمان را با پليدی و گمراهی و عقب ماندگی به خوراک مارهای جهالت و نادانی می دهد را به زير کشد.و در ميان نسلی که به بی هويتی و فساد و فحشاء دچار شده اند می توان فريدون و آرشی ديگر پيدا کرد؟
۲۰۰سال حکومت قاجار کافی نبود؟ چين دومين فضاپيمای سرنشين دار خود را به فضا پرتاب کرد و ايران ۶۰ گروه ويژه را مامور رويت هلال ماه رمضان نمود !!! بگذريم که سخن در اينباره بسيار است و گوش شنوا کم و به گفتاری ديگر خلايق هر آنچه لايق .پاينده ايران
پاسخ. دوست ارجمند، ما به خوبی خشم شما را ميفهميم ولی اين را هم باز بايد ياد آوری کنيم که تنها خشم خود را نشان دادن کافی نيست. بايد با آرامش و خرد و کار و کوشش راهی را برای بيرون آمدن از اين شب تاريک پيدا کرد. و آن راه کار تيمی کردن است. در اين صورت خواهيد ديد که کاوه و آرش وفريدون شما و همگی ما خواهيم بود.
شيراز
من از داخل ايران خدمت شما تمام عشق و علاقه خود را به زرتشت بزرگ و به شما نجات دهندگان راستين ايرانيان ارسال ميدارم. خجسته ايران زرتشتی و ايراني . تاريخ رسيد 18 می 2006
پاسخ: با سپاس بيکران از شما دوست ارجمند

آلمان با درود های فراوان به هم کیشانم
هنگامی که با سایت شما برخورد نمودم ،گوئی دوباره پانزده سالگیم رامیبینم . در بامدادی که موبد رشید شهمردان بر تنم سدره وکستی می پوشید . ان روز را هر گز فراموش نخواهم کرد پس از ان چه بد بختیها که تجربه ننمودم. اه، سالهای سخت زندان و .. ازادی، که انهم شبیه زندان دیگری بود . هنگامی که شش سال گذشته به اروپا امدم و غرق در مسائل سیاسی و امروز که ان یاد نیک دردر درونم اغازید بسی ارامش یافتم و بی درنگ اشم و هو را خواندم در کارتان پیروز باشیدهمگنان. ایدون باد ایدون تراج باد تاريخ رسيد 16 می 2006

سوئيس
هموطنان عزیزم با درود
در شهر برن / سویس در حال ریختن طرح خانه ای برای مذاهب بزرگ دنیا هستند که اعضای آن از طرف جامعه یهودیان، هندوها، بودائیان، مسیحیان، مسلمانان و بهائیان می باشند.آیا زرتشتیان هم حاضرند به این طرح بگروند؟.
پاسخ: آيا ممکن است آگاهی بيشتری در اين مورد برای ما بفرستيد. بسيار سپاسگزاريم.
تاريخ رسيد 21 می 2006

شيراز
من چگونه میتونم عضو کانون شما بشوم و به آئين زرتشت وارد بشم .خونمون شیراز ه . تاريخ رسيد 15 می 2006
پاسخ : از روی سايت فرم هموندی را پر کرده و برای ما بفرستيد.

تهران
درود.اگر بخواهیم از داخل ایران هموند شویم چه باید بکنیم؟
سه نفريم. تاريخ رسيد 12 می 2006
پاسخ : از روی سايت هر سه نفر فرم هموندی را پر کرده و برای ما بفرستيد

شيراز
من يک دانشجو در شيراز هستم. به شما که اين پرچم مقدس را بدوش گرفته ايد ميگويم که در ايران امروز همگی منتظر زرتشت سرور پيامبران هستند. کمک کنيد تا اين خشک مغزان تازی را برای هميشه به ذباله دان تاريخ بيندازيم. تاريخ رسيد 20 می 2006
پاسخ: خدا با ماست و زمان هم برای ما کار ميکند.

کرمان
خواهش ميکنم من و همسرم را در کانون خود بپزيريد و برای زرتشتی شدن به ما کمک کنيد. ما اهل کرمان هستيم و ادرس اينترنت شما را يکی از دوستانم در کرمان به ما داد و گفت شما ميتوانيد به ما کمک کنيد. مرکز زرتشتيان در کرمان به ما گفتند که هيچ کمکی نميتواند بما بکنند. بمحض رسيد موافقت شما که ما را بی اندازه خوشحال ميکند مشخصات خودمان را فوری برای شما ميفرستيم. تاريخ رسيد 23 می 2006
پاسخ : از روی سايت فرم هموندی را پر کرده و برای ما بفرستيد تا دو باره با شما تماس بگيريم . در ضمن ما تازگی روی سايت نوشتاری گزاشته ايم به نام « چگونه ميتوان زرتشتی شد ؟» . خواهش ميکنيم به آن نگاه کنيد و اگر باز پرسشی داشتيد به ما بنويسيد.

تهران
زنده و جاويد باد آئين مقدس زرتشت. من و دوستانم را برای ورود به اين آئين مقدس کمک کنيد. ما 8 نفريم و ساکن تهرانيم.
تاريخ رسيد 20 می 2006
پاسخ : از روی سايت، همگی فرم هموندی را پر کرده، و برای ما بفرستيد. با شما تماس خواهيم گرفت.

آزربايجان شرقی
با سلام و درود بی پايان، من ......هستم پسری 18 ساله از ازربايجان شرقی و ميخواهم زرتشتی بشوم از شما خواهش ميکنم کمکم کنيد و بگوئيد چه بايد بکنم و از کجا شروع بکنم. منتظرم. تاريخ رسيد 20 می 2006
پاسخ : ما تازگی روی سايت نوشتاری گزاشته ايم به نام
« چگونه ميتوان زرتشتی شد ؟» . خواهش ميکنيم به آن نگاه کنيد و اگر باز پرسشی داشتيد به ما بنويسيد.

مازندران
من مازندرانی هستم و دو سال است که به کيش نياکان خودم زرتشت ايمان آورده ام . اسارت ميهن در دست تازيان مرا سخت افسرده وپريشان کرده و تلاش زيادی ميکنم تا ايرانيها را روشن کنم و به کيش ايرانی باز گردانم. از شما سپاس دارم که اينهمه در اين راه برای آزادی ميهن از اسارت تازيان تلاش ميکنيد. اميد دارم که هر چه زودتر ميهن را از دست اسارت تازيان وحشی آزاد کنيد.
تاريخ رسيد 18 می 2006
پاسخ: دست شما را از دور ميفشاريم

تهران
روزگار بر شما نیک
من یک مسلمان زاده هستم اما نمی توانم با دین و مرام عربی زندگی کنم و نمی خواهم که فرزندانم در آینده چنین باشند.
نام ایرانی برای خودم انتخاب کردم اما اداره ی ثبت اسناد می گوید نام تو اسلامی است و ما نام اسلامی را با این نامی که می گویید (فريدون) عوض نمی کنیم.
من مدت دو سال است که با آموزش های دین اهورایی زرتشت آشنا شده ام و دوست دارم که هر چه زودتر سدره پوش شوم. جامعه ی زرتشتی در ایران من و امثال من را رسما نمی پذیرد. من پول هم ندارم که حتا به دُبی بروم و آنجا سدره پوش شوم. لطفا من را راهنمایی کنید.
تاريخ رسيد 3 جون 2006
پاسخ : زمانی که يک ايرانی نتواند در کشور ايران نام ايرانی
برای خود گزينش کند اين نشان ميدهد که استعمارعرب پس از 1400 سال هنوز در وحشتناکترين نوع خود يعنی استعمارفرهنگی پا بر جاست.. نبرد فرهنگی سازمان داده شده تنها راه چاره می باشد. . شما اين نبرد را آغاز کرده ايد و به شما شاد باش ميگوئيم.
ما تازگی روی سايت نوشتاری گزاشته ايم به نام «چگونه ميتوان زرتشتی شد ؟» . خواهش ميکنيم به آن نگاه کنيد و اگر باز پرسشی داشتيد برای ما بنويسيد.

مشهد
ما در مشهد زندگی ميکنيم و مرتب سايت شما را مي بنيم و هر دفعه به شما هزاران آفرين ميگوئيم که با شجاعت راستی ها را ميگوئید . ايکاش ما هم نزد شما بوديم تا کمک ميکرديم. تاريخ رسيد 16 می 2006
پاسخ: مهم دلهای شماست که با ما نزديک هستند.

You are here: