European Centre for Zoroastrian Studies

  • Plein écran
  • Ecran large
  • Ecran étroit
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

خدا در همه مذاهب یکسا ن نیست

نوشتاری از کدبان جهانگير موّبد گشتاسب اشيدری ( امريکا)

اگر هر دینی در جهان برای خود خدایی دارد ولی پروردگار در همه مذاهب
یکسا ن نیست. در برخی از آنها خدا وجودی است مستبد وخودسرکه گاهی بخشم میا ید و انتقام میگییرد ، ولی خدای زرتشت مظهر راستی و آزادگی است و در هیچ جای (گاتها) اشارهای به خشم و استبداد او نشده . بلکه وارونه آن(اهورا مزدا) نیکی محض و یار و یاور نیکو کاران است. از این رو میتوان دریافت که تا چه حد این آیین پیشرفته میباشد. اگر بگوییم ایین مزدیسنا در اوج کمال ورسایی است سخنی بجا گفته ایم چون یکتا گرایی در این آیین چنان زیبا و با شکوه است که افلاتون-سقرات- شهاب دین سهروردی-میتوانند با افتخار به زرتشت گرایش پیدا کنند.
باز می بینیم که خدای زرتشت وارونه سایر ادیان دیگر دارای ویژگی های انسانی نیست ، نیرویی است که ما فوق نیرویی نیست.
از دیدگاه فرهنگ زرتشتی پهنه هستی جلوه گاه (اهورا مزدا)است . هر زره ای از زره های هستی در بر دارنده پرتو و نمونه گاه (اهورا مزدا)است. شناخت (اهورا مزدا) از شناخت نمود های هستی از راه خرد و دانش و دانش و پژوهش در نمودهای هستی ممکن میگردد که در این باره زرتشت در سرودهای (گاتها)یاد آور شده است.
زرتشت در هات 44 بند 8 یسنا چنین می سراید،(ای هستی بخش دانا و یکتا از تو می پرسم تا راستی ها را بر من آشکار نمایی و بدین گونه است که میتوان نیک بیندیشیم و آنچه را که بر اندیشه من الهام یافته از تو میگزرد بکار ببندم. ای خداوند جان و خرد خواهانم که در پرتو منش نیک توانایی آموزشهای تو را داشته با شم و در پناه فروغ درخشان راستی و پاکی از رسایی و نیک بختی بر خوردار شوم ،پروردگارا چگونه وبا انجام چه نیکوهایی میتوانم روانم را از آرامش و شادی بهرهمند سازم.سراسر گاتها این سرودهای دلنشین زرتشت سرشاراز گفتگو های دلپذیر او با (اهورا مزدا)است.
زرتشت پیوسته راهنمایی میجوید و درخواست نیکبختی و خرسندی برای آفریده ها می کند براستی و درستی پای میفشارد و میخواهد به او نیرویی بخشیده شودکه بتواند با همه جان و دل روان مردم را به خوشبختی برساند.

درآیین مزدیسنا فضیلتی که از همه بیشتر در حسن اخلاق اثر داردو موجب میشود که انسان در راه نیکی گام بردارد واژه ( اَشا) است که180 بار در گاتها بکار برده شده است که معنی های زیادی دارد(نظام هستی؛سامان روانی؛ هنجارهستی) و... (اشا) روشنی بیکران است و در جهان مینوی بهرسو که بنگری چهره پر توان (اشا) را میبینی و این راست کرداران و درست کردارانند که بر فروغ جهان راستی میافزایند و موجب آبادی وپیشرفت بیش از پیش جهان میگردند. کسی که در راه (اشا)گام بر میدارد به پایه ای میرسد که او را(اشوان)مینامد در (گاتها)از معجزه و کرامات خبری نیست فعالیت انسان در دور و بر تلاش و کوشش و غریزه طبیعی برای زیستن وشاد بودن دور میزندآنچه در( گاتها) جلب توجه مینماید این است که سرودهای دلنشین آن بیان خود اشوزرتشت است که اهورا مزدا با مهر و گفتار شیرین و خرد پاک و نبوغ بی همتا باو ارزانی داشته و با بهره گیری از این موهبت ها (اهورایی)سخنانی برای جهانیان بیان کرده است که تا آن زمان نشنیده بودند.

تمام دستورات زرتشت بر نهادی کاملا شدنی بنا شده و او آموزگاری است تیز بین که به مسایل تخیلی و اوهام نمیپردازد. او به دنیای ماورای طبیعی نمی پردازد و به آنها بگونه سر بسته اشاره می کندو دید خود را به زندگی روزمره و رابطه راستی و درستی آدمیان متوجه میسازد.

در ( گاتها) زرتشت بشری است مانند دیگران گرفتار سختیها و مشکلات زندگی و رنجها او را همانگونه بدرد می آورد که دیگر مردمانرا.او بجای معجزه و کرامات و اعمال قدرت خارق العاده مانند یک انسان با فضیلت، از خود واکنش نشان می دهد. در زمان گرفتاری از روبرویی با دشمنان پرهیز میکند، و با شکیبایی و بردباری زمانی که همراهان و همدلانش زیاد میشوند با پشتیبانی به (اهورا مزدا) و به کمک اندیشه نیک و خرد خدادادی و نیروی راستی بمبارزه با ستمگران و زورگويان زشتکار میپردازد او با بیان دلنشین و دلپذیر و شیوا با مهرورزی و آرامی و خونسردی آنها را به راه راست و درست راهنمائی مینماید در حالی که هرگز خود را از کمک و پشتیبانی پروردگار بی نیاز ندانسته و پیوسته از او درخواست کمک وراهنمایی میکند. او هیچگاه جز اراده و ایمان به نیک اندیشی و راستی و درستی معجزه دیگری ارائه نمی کند.-اشا،-وهومن،-خشترا،-آرمیتی،-هورتات و امرتات-این6 فروزه* از معجزهای او هستند، زیرا آنها بالاترین شگفتیها را به ارمغان می آورند .

* در باره اين 6 فروزه اهورائی به نوشتار «هفت گام عرفان زرشت» از دکتر خسرو خزاعی ( پرديس) نگاه کنيد

You are here: