European Centre for Zoroastrian Studies

  • Plein écran
  • Ecran large
  • Ecran étroit
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

میلیونها زرتشتی در جهان که نمیدانند زرتشتی هستند

 
دکتر خسرو خزاعی - پرديس 

میلیونها زرتشتی در جهان که نمیدانند زرتشتی هستند !
شاید شما هم یکی از آنها باشید؟

اگر به یک آزمایشگاه پزشکی بروید و از دکتر بخش بخواهید که خون شما را آزمایش کرده و بر پايه اين آزمايش بگوید آیا شما مسلمان ، مسیحی ، یهودی ، زرتشتی و یا بودایی هستید، طبیعی است که ا و نمیتواند ژن این آيينها و باورها را در خون شما پیدا کند و بگوید به چه دين و آیینی وابسته هستید .

با اين آزمایش به شما روشن خواهد شد که وابستگی به یک دين و آيين، «ژنتيک» نيست يا به زبان ديگر موروثی نيست، بلکه یک شیوه زندگی و یک بینش ویژه ای نسبت به جهان هستی است.

اگر شما به این باورید که شیوه ی زندگی شما بر پایه های خرد و دوری از خرافات استوار شده که اندیشه و گفتار و کردار خود را با راستی و درستی هماهنگ کرده اید و دشمن سرسخت دروغ و مردم فریبی هستید
- که هدف زندگی در این دنیا را خوشبخت زیستن و خوشبختی بدیگران رساندن می دانید
- که جانوران و گیاهان را دوست داشته و میخواهید فضایی را بوجود آورید که همه جانداران شکوفا شوند
- که آزادی گزینش را برای خود و همگان گرامی میشمارید و برابری زن و مرد را پایه آیین خود میدانید و سرانجام اگر ديدگاهی سازنده و مثبت به زندگی داريد، پس شما بدون هیچ چون و چرایی یک زرتشتی راستین هستید، حتی اگر خود نمیدانید.

فکر نکنيد حتما بايد در يک خانواده ی زرتشتی بدنيا آمده باشيد تا شما را يک پيرو راستين آئين زرتشت بدانند. نه، به هيچ روی ! زرتشتی بودن يک شيوه ی زندگی ويک ديدگاه ويژه ای نسبت به زندگی است که از آنها در بالا نام برده شد.

میلیونها و شاید سدها میلیون انسان در این جهان بدون هیچ تردیدی این ويژه گيها را در زندگی روزانه خود وارد کرده و با آنها همخوان شده اند . ولی چون در خانواده های مسلمان ، مسیحی ، یهودی ، هندويي، بودایی ... یا بی آيينی به دنیا آمده اند نا آگاهانه خود را مسلمان ، مسیحی ، یهودی ، هندويي،...می نامند آنها شاید ندا نند که از اصولی پیروی میکنند که 3743 سال پیش برای نخستین بار در تاریخ ، بوسیله ابراندیشمند و آموزگار جهانی زرتشت با خردی بی پایان و با روشنی نور آفتاب به جهانیان شناسانده شد.

چنین انسانهایی برای کاشتن دا نه های راستی و درستی و خوشبخت زیستی در این جهان و ازمیان بردن دروغ و بیدادگری ، نیاز به نیرو دارند . این نیرو تنها و تنها از راه آگاه شدن از وجود یکدیگر و بهم نزدیک شدن بدست میاید .

از این روست که نخستین و مهمترین خویشکاری انجمنهای زرتشتی در هر کجای دنیا که باشند پیدا کردن چنین انسانهایی ارزشمند و به هم پیوستن ، به هم بستن و جهت دادن به این نیروها خواهد بود.

تنها با آگاه نمودن و آگاهی دادن درباره سرچشمه ای که در فراسوی مرزهای آفرینش این انسانها را از خرد بیکران خود بهره مند میکند و به آنها نیرو میدهد. و در نتیجه بهم پیوند دادن این نیروها ست که میتوان آرمان مقدس زرتشت که همان خوشبخت ساختن و شکوفا کردن انسانها و بطور کلی تمام جانداران این زمین است بر آورده ساخت.

درود بیکران ما به زرتشتیان و به موبدان زرتشتی که این آيين مقدس را سنيه به سنيه و نسل به نسل در درازای سده ها با هزاران فداکاری و از خود گزشتگی بما رساندند .

 

You are here: