European Centre for Zoroastrian Studies

  • Plein écran
  • Ecran large
  • Ecran étroit
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

گزارش دوم 10/8/2002

در گزارش يکم کار های انجام شده در نخستين ماه از پی ريزی کانون به آگاهی هموندان ارجمند رسيد

امروزکمی بيشتر از دو ماه از زندگی کانون گزشت. در اين زمان کوتاه 700 بيانيه به 4 زبان ( پارسی، فرانسه، انگليسی و هلندی) هر يک در 6 رويه به سراسر جهان فرستاده شد. در ميان دريافت کنندگان اين نامه ها عده زيادی از سياستمداران و فرهنگيان اروپايی و رسانه های گروهی ايرانی را ميشود نام برد.

تمام اين بيانيه ها را به 4 زبان پارسی، فرانسه، انگليسی و هلندی ميتوانيد از امروز روی اينترنت که بوسيله يکی از هموندان شايسته ما با زيبايی ماهرانه ای طراحی شده تماشا کنيد. نشانی اينترنت ما www. gatha.org است.

در همين زمان، برای شناساندن کانون به علا قه مندان 16 نشست درکشورهای بلژيک، آلمان، هلند، سوئد و دانمارک با کمک هموندان ما در اين کشورها برگزار شد و با چندين راديو مصاحبه انجام گرديد. در اين نشست ها که هر کدام ساعتها به درازا کشيد و به بسياری از پرسشها پاسخ داده شد عده زيادی از هم انديشان در اين کشورها که از وجود ما نا آگاه بودند همکاری خود را با ما ا علام نمودند.

درستی آرمان و پاکی ا نديشه های ما هواداران بسياری را تاکنون بسوی ما جذب کرده اند. تنها در درازای شش هفته گزشته مبالغ هنگفتی از سوی هواداران بروی حساب کانون ريخته شده. ای کاش واژه هايی را ميتوانستيم پيدا کنيم که بتوانند بيانگر سپاس بيکران ما از فرهنگدوستان سخاوتمندی که با دست و دلبازی تمام پايه های اين کانون را محکم نمودند باشند. ولی چه واژه هايی ميتوانند بيانگر احساس ما در باره اين شيفتگان به فرهنگ ايران شوند . در باره فرزانه ای که بدون شناختی از ما از آن سوی دنيا 8000 دلاربرای کانون ميفرستد، در باره بزرگمرد فرهنگدوستی که در نخستين روز پی ريزي کانون 5500 ارو به حساب کانون واريز ميکند، در باره پژوهشگر دانشمند و سخاوتمندی که 5000 دلار به کانون ارمغان ميکند و يا در باره فرهيخته ارجمندی که از مکانهای دور دست بدون اينکه نام و نشانی از خود بدهد 3000 دلار به حساب کانون روانه ميکند. و چه ميتوانيم در باره آن پناهندگان جوانی بگوييم که هنوز نميدانند آيا به درخواست پناهندگی آنها پاسخ مثبت داده خواهد شد يا منفی ولی با در آمد ناچيز خود نه تنها حق عضويت خود را برای کمک به کانون پرداخته اند بلکه زمان خود را ويژه پيشبرد آرمان اين کانون کرده اند. و سرانجام چگونه ميتوان در برابر اينهمه نامه های پراز شورو شيفتگی که از سراسر جهان به ما ميرسد خاموش ماندو اشک اميد به فردايی پراز نور از ديده جاری نکرد.

همانگونه که در بيانيه کانون گفته شده، تمام مبالغی که به حساب کانون ريخته شده ويژه خريد يک مکان آبرومند و هميشگی برای کانون خواهد بود. تمام هزينه های ديگر از قبيل پست و فتوکپی و تلفنهای بيشمار و غيره همه تاکنون از گروه کوشندگان کانون تامين شده و ما سپاسهای گرم خود را به آنها ارمغان ميکنيم.

همچنين اجازه ميخواهيم که از هموندان و کوشندگان ارجمند اروپايیمان ، که شب و روز برای پيشبرد کارهای کانون کوشيده اند از جمله از اين استاد دانشگاه و نويسنده بيش از ده کتاب در زمينه فلسفه که بيانيه 7 رويه ای مارا از فرانسه به زبان هلندی ترجمه کرده و تمام نامه های مارا به هلندی نوشتند، از اين کارمند بلند پايه وزارت امور خارجه که بيانيه و تمام نامه های ما را با مهارت کامل به زبان فرانسه بصورت « اداری پسند» در آوردند و از اين مدير اداره که بيانيه ما را نه تنها به انگليسی ترجمه کرده بلکه تمام کار های خسته کننده و پر زحمت اداری مارا با خوشرويی انجام داده اند سپاسگزاری کنيم. و چون در زمينه سپاسگزاری هستيم اجازه ميخواهيم که به هموند ديرينه و هنرمند مان « آزاده» که برگه های هموندی کانون را يک به يک با دست با زيبايی تمام طراحی کرده آفرين بلندی بگوييم .

از امروز برگه های هموندی برا ی هموندان فرستاده خواهد شد.

روز 12 اگوست در نشستی که دبير کانون با عده ای از مسيولين بلندپايه سياسی و فرهنگی اين شهر داشت قرار شد تا زمانی که کانون توا نايی مالی برای خريد مکانی را نداشته باشد سالنی از سوی شهرداری برای يک روز در هفته برای نشستهای کانون در اختيار کانون قرار گيرد . کوشش ميکنيم که کم کم از ارگانهای ديگر دولتی کمک های ديگری را بگيريم.

از تمام هموندانمان خواهش ميکنيم پيشنهادهای خود را به آگاهی ما برسانند و ما را از راهنمايی های خود بهره مند کنند. يادتان نرود نشانی اينترنت کانون را به دوستان خود بدهيد. سپاسگزاريم.

شادی و ديرزيوی شما را آرزو داريم.

دکتر خسرو خزاعی (پرديس)

دبير کانون

 

 

You are here: