European Centre for Zoroastrian Studies

  • Plein écran
  • Ecran large
  • Ecran étroit
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

يک جريان انديشه برانگيز

ما شماری از جوانان تهرانی هستیم که سالها است در راه دین و آئين زرتشت کار کرده ایم و بطور پی در پی درکلاس های دینی انجمن مو بد ان بوده ایم ولی حالا ما را کنار گزاشتند.
پرسشهای زير برای ما مطرح شده :


1- آیا برای زرتشتی شدن باید ایرانی بود؟
2-آیا برای زرتشتی شدن باید فارسی زبان بود؟
3-آیا دین اشو زرتشت ویژه یک قوم خاص است؟
4 ـ آیا آن پیامبر برای تمام مردم گیتی می باشد؟
5- آیا اشو زرتشت و یارانش در روز نخست زرتشتی زاده بودند؟
6 ـ آیاکنار گزاشتن ما از انجمنهای زرتشتی از آموزشهای گاتها است؟
پاسخ ما
1ـ نه ! برای زرتشتی شدن نباید حتما ایرانی بود
2ـ نه! برای زرتشتی شدن نباید حتما پارسی زبان بود،
3ـ نه ! آئين اشو زرتشت ویژه یک قوم خاص نيست،
4ـ بله! زرتشت برای تمام مردم گیتی می باشد،
5ـ نه! روشن است که اشو زرتشت و یارانش در روز نخست زرتشتی زاده نبودند
6ـ نه! کنار گزاشتن شما از انجمنهای زرتشتی به هيچ روی با آموزشهای گاتها همخوانی ندارد. اين درست ضد پيام زرتشت و گاتها است.
دليل اينکار فشار رژيم اسلامی بوده و بس. پس بايد ديد آيا يک زرتشتی ميتواند زير فشار کاری را که با راستی و درستی هماهنگ نيست انچام دهد حتی اگر به بهای دشواري هائی برای او تمام گردد ؟ اين پرسش را از يکی از آموزگاران آن انچمن بپرسيد.

You are here: