Print

 سخنرانی و کنسرت استاد جلال اخباری

در کانون اروپايی برای آموزش جهان بينی زرتشت

پنج شنبه ششم آوریل 2006ساعت 8 شب استاد جلال اخباری در محل کانون یک سخنرانی همراه با نوازندگی سنتور درباره شناخت موسیقی ایرانی ایراد کرد که مورد استقبال شديد حاضرين قرار گرفت .

 

دکتر خسرو خزاعی و استاد جلال اخباری در کانون


سه چهارم سالن از اروپائيان و يک چهارم ايرانی بودند. بسياری که از پيش رزرو نکرده بودند نتوانستند جا پيدا کنند و بسياری ديگرسرپا ايستاده بودند. شنوندگان جندین بار با ابراز احساسات شدید ایشان را ناچار به نواختن قطعه های گوناگون دیگری کردند که تا پاسی از شب به درازا کشید .

استاد اخباری که استاد موسیقی در کنسرواتووار پاریس و بيش از 30 سال است که در سالن های کنسرت اروپا نماينده زيباترين چهره از موسيقی گاهانی ايران می باشد به دعوت کانون از پاریس به بروکسل آمده بود.