European Centre for Zoroastrian Studies

  • Plein écran
  • Ecran large
  • Ecran étroit
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

 بیاد دکتر کورش آریا منش از دکتر خسرو خزاعی - پردیس

ده سال از ترورسردار خردگرای تاريخ نوين ایران گزشت

ده سال گزشت.

اندوهی سنگین دلم را فشار می دهد

راستی از آن روز شوم 27 مه 1996 ده سال گزشت. روزی که یکی از بزرگترین و دلاورترین اندیشمندان تاریخ نوین ایران، دکتر کورش آریا منش ، در حومه پاریس بوسیله دو آدمکشی که یکی از آنها از ایران فرستاده شده بود ترور شد،
نمیدانم چند سده باید بگزرد تا دوباره کسی مانند او پیدا شود و نمیدانم آنها چه کسانی هستند که خواهند توانست آرمان اورا در ایران پیاده کنند ولی میدانم روزی آن کسان خواهند آمد و اندیشه های او را در ایران پیاده خواهند کرد. پرچم سه رنگ سرخ و زرد و بنفش کاویانی را که او از دست کاوه آهنگر گرفت و بدوران ما آورد ، سرانجام روزی به اهتزار در خواهد آمد. آتشی که او از نیایشگاه زرتشت آورده بود سرانجام روزی شعله ور خواهد گردید ، مهر دوباره بر ایران خواهد درخشید ، یک یک ایرانیان نامهای تازی خود را بدور خواهند ریخت و نام ایرانی بر خود خواهند گزاشت. زبان پارسی را از واژه های گوش خراش تازی پاک خواهند کرد و تاریخ پر افتخار هزاران ساله خویش را در آموزشگاهها و دانشگاهها خواهند آموخت و آموزش خواهند داد و در این راستا شناسه ( هویت) از دست رفته خود را دوباره باز پس خواهند گرفت .
در آن روز دیگر هیچ ایرانی روزی 17 بار به به سوی کشورعربستان خم و راست نخواهد شد و زنجیرهای بردگی آنها را از اندیشه خود پاره خواهد کرد و اهورا مزدای خود را پیدا خواهد نمود و هرگز او را از دست نخواهد داد .
در آن روز ایرانیان یعنی زن و مرد برابر شده جشنهای خود را دوباره زنده خواهند نمود و خنده و شادی و زمزمه مهرآنها از همه جا بگوش خواهد رسید در این شادمانی حتی جانوران و گیاهان هم شرکت خواهند کرد چون دیگر از کسی به آنها بد رفتاری سر نخواهد زد.
کورش همه اینها را میگفت و مینوشت ( پیام ما آزادگان ) و ( واژه های تازی به پارسی ) و ( سنجش فرهنگ چارسی و تازی ) ،( بيست هزار نام ایرانی ) و بسیاری دیگر از نوشته های او همه و همه از اینها داد سخن میدادند :
او میگفت که همه اینها ارثی است که تاریخ برای ما گزاشته ولی این ارثیه را از ما ربوده اند و آنرا از ما پنهان نگه داشته اند باید آنها را باز پس بگیریم . زمانی که این ارثیه را ما پس بگیریم آنگاه است که دوباره سروری خود را باز خواهیم یافت در آن زمان دیگر گردن خود را برای گرفتن یک ویزا یا یک اجازه افامت در کشور های بیگانه در برابر یک مامور دون پایه کج نخواهیم کرد و در آن زمان دیگر گفتن ( من ایرانی هستم) مترادف با ( من جزام دارم ) نخواهد بود . روزی که این اندیشه ها در ایران پیاده شوند کورش هم آنجا خواهد بود چون روان او با اندیشه و آرمان و روان آن فرهنگی که در حال بازسازی است در هم آميخته و از هم جدا نیستند. نه تنها او آنجا خواهد بود بلکه فردوسی ها ، بابک ها، ابو مسلمها ، میرزاده عشقی ها و کسرویها همه آنجا خواهند بود، آنروز را همه باهم جشن خواهیم گرفت

دکتر خسرو خزاعی - پرديس 

You are here: