European Centre for Zoroastrian Studies

  • Plein écran
  • Ecran large
  • Ecran étroit
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

آئين زرتشت دو باره در حال روئيدن است

از جهانگير موبد اشيدری


خوانندگان گرامی ،
دین بهی پس از هزارها سال مانند درخت تنومندی است که در زیر هزاران خروار خاشاک مدفون مانده و امروزه جوانه های نورس آن سر بر کشیده و نمودار گردیده اند. بر پیمان دانشمندان و پژوهشگران بی غرض روشنفکر است که این درخت کهن سال تنومند و برومند را آبیاری کنند تا شاخ و برگ آنها گسترش پیدا کند و دنیایی را از میوه های پر دانش خود بهره مند سازد.
باید زنگارهای سد ساله ها را از پیام زرتشت زدود .
دین زرتشت وارون دیگر دین هاست که نمایندگان و پیشوایانش خود را نماینده خدا و پیغمبر او بشمار میآورند و چنین نمایانده اند که خدا بسراغ آنان رفته و آنها را به پیامبری و نمایندگی خویش برگزیده است . در دین زرتشت این پروردگار نیست که زرتشت را می شناسد و بسراغ او میرود بلکه این زرتشت است که می اندیشد و در درون خود فرو میرود خرد را بکار میگیرد و پروردگار را می شناسد و خود را باو نزدیک میکند در دیگر دین ها این پروردگار است که به گفتگو با نماینده و پیغمبر خود می پردازد دستور میدهد خشم میگیرد و مهربان میشود و خدای آنها می خروشد در آرامش فرو میرود فریاد میکشد و به کیفر میرساند و به بیم و هراس میاندازد ، نرمی میکند و مهرورزی نشان میدهد بدین گونه خدا با دگرگونیهای روانی و خانوادگی و محیط پیرامون ، نماینده اش در روی زمین دچار دگرگونی میشود و گفتارهای ضد و نقیض سرازیر میکند ولی در اندیشه و گفتار زرتشت در هیچ جا و بهیچ روی دوگانگی یافت نمی شود . او یک راه را برگزیده است و همچنان با خرد توانای خود آن را دنبال میکند او میکوشد تا راه نیکبختی را بروی آدمیان بگشاید= خدا در اندیشه زرتشت هیچگاه از ژرفای آنها به زمین نیامده و خود را آمیخته راه و روش ناپسند انسانها نکرده است و آنها را به بیراهه نکشانده و خشم و کینه نگرفته است این زرتشت است که بیاری اندیشه پرواز میکند تا با خرد توانای خویش به جستجوی نادانستنیها بپردازد . او برای پیدا کردن رازهای نهفته میرود و سر بلند و کامیاب باز میگردد .زرتشت ( اهورا مزدا ) را در آسمانها می اندیشد و از او برای خوشبختی جهان نیرو می جوید .
دین زرتشت پس از یورش اسکندر ......... و تازیان بیابان گرد بر سرزمین (اهورایی) ایران که کتابها را سوزاندند و به آب انداختند و مردان را سر بریدند و زنان رابه بردگی بردند و کودکان را به امان خدا رها کردند ، خواست پروردگار بوده که تا بامروز رسیده و سر پا مانده است اکنون مدتی است که جوانه های نورس آن از دور و بر آن درخت کهن سال با سرعت هر چه بیشتر رو به رشد گزاشته و دنیای امروز را به شگفتی واداشته است . پژوهشگران خاور و باختر پژوهش در این آئین را پیگیری می نمایند و هر ساله چندین کتاب در باره فلسفه آئین زرتشت بوسیله این دانشمندان روشنفکر و واقع بین به جهانیان عرضه میشود و زنگار هائی که بوسیله بد اندیشان یاوه گو و مغرضان کوتاه فکر و ددمنش که بآن بسته اند از چهره پر فروغ فرهنگ ایران زمین مانند دری گرانبها در پهنه گیتی میدرخشند ، می زدایند .

 

You are here: