European Centre for Zoroastrian Studies

  • Plein écran
  • Ecran large
  • Ecran étroit
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

دکتر خسرو خزاعي ( پرديس): چرا آیین زرتشت سراسر ایران را خواهد پوشاند

 

چرا آیین زرتشت سراسر ایران را خواهد پوشاند
به سه دلیل بنیادین زیر

نخستین دلیل
ًانقلاب اسلامیً در ایران و سیر تاریخی آن در 31سال گذشته به روشنی نشان داد که دینی که از فرهنگ شبه جزیره عربستان سعودی برخاسته بود و در شرایط تاریخی ویژه ای به ایرانیان تحمیل شده بود توانائی خوشبخت ساختن یک جامعه را ندارد .


نه تنها شعارهای نظام اسلامی مانند برابری ، آزادی، عدالت اجتماعی، آب و برق مجانی..... وغیره به شکست انجامید بلکه درست واژگون آن شد . تضاد فرهنگی مردمان ایران با دین اسلام سبب شد که که نزدیک به شش میلیون ایرانی که بیشتر طبقه روشن اندیش و سازنده آن کشور را درست میکرد از جامعه اسلامی فرار کرده و به کشورهای غیر اسلامی پناهنده شوند.
ایرانیانی که در کشور مانده اند، چاره ای ندارند جز اینکه در سکوت دنیای درونی خود رنج ببرند . جهانگردان اروپائی که از ایران دیدن کرده اند میگویند با اینکه مردمان آن کشور از مهمان نوازترین مردمانند ولی از غمزده ترین انسانهای این کره خاکی می باشند.
چگونه شد مردمانی که جشن و شادی پایه و اساس فرهنگی و دینی نیاکان آنها را از هزاره های دور درست میکرد به این روز افتاده اند؟
فرهنگی که زرتشت دانه های آنرابا شناساندن نخستین مکتب خرد گرائی در جهان کاشته بود، فرهنگی که بر پایه های اندیشه و گفتار کردار نیک پی ریزی شده بود، فرهنگی که هدف زندگی را خوشبخت زیستن و خوشبخت کردن دیگران قرار داده بود، فرهنگی که برابری زن و مرد را در بنیاد فلسفی خود گذاشته بود، فرهنگی کهً آزادی گزینشً را پایه زندگی ساخته بود، و سرانجام فرهنگی که فرمان آزادی یا ً قانون حقوق بشرً را برای نخستین بار در 2500 سال پيش به جهان ارمغان کرده بود.
میگویند در شب تیره و تار است که یک مشعل روشنی میتواند خودرا از دور نمایان کند، و شب تیره ای که نظام برخاسته از اسلام برای ایرانیان درست کرده سبب شد که آن مشعل که ازژرفنای تاریخ و در درازای هزاره های دور سو سو میزد دیده شود.
بنابراین نور خود را نمایان کرده و امروز کسانی که هنوز چشم خرد آنها کاملاً کور نشده میتوانند این نور را ببینند و به سوی آن بروند . بخشی از سد ها نامه ای که در ده روز گذشته از ایران به ما رسیده و آنها را در این شماره چاپ کرده ایم نشان میدهد که تا چه اندازه و به چه سرعتی ايرانيان به سوی این نور در حرکتند.

دومین دلیل
از 15 سال پیش دیواره های ایده الوژیهای گوناگون سیاسی یا اقتصادی که همگی در غرب و در شرایط ویژه تاریخی ساخته و پرداخته شده بود فرو ریخته و دیگر برای ایرانیان نیروی کشش خود را از دست داده است . چون آنها به خوبی میتوانند ببینند که این ایده الوژیها با تئوریهای فریبنده هیچ ملتی را نتوانست خوشبخت کند .
بنابراین پس از تجربه ویرانگر ًبیگانه پرستی ً یعنی تجربه اسلام عربی و تجربه ایده ا لوژیهای گوناگون غربی تنها راهی که برای ایرانیان مانده بازگشت به ً خویشتن ً خود یعنی بازگشت به فرهنگی که در درازای 1300 سال به آنها سروری و سربلندی در جهان داده بود ميباشد.

سومین دلیل
جوانان ایرانی که مزه ً بیگانه پرستی ً را چشیده اند بگونه شگفت آوری روشن شده اند . امروز ایرانیان نخستین و تنها ملتی در میان کشورهای مسلمان هستند که جرأت میکنند به اسلام با دید انتقادی نگاه کنندو بسیاری از مواد و اصول آنرا زیر پرسش ببرند.
زمانی که ما با عربهای شمال آفریقایی ، پاکستانی ، ترک و یا دوستان افغانی درباره اسلام گفتگو میکنیم می بینیم که آنها به درستی بیش از 300 سال از ایرانیان عقب افتاده اند . آنها بگونه ای استدلال میکنند که گویی در دوران صفویه یا قاجاریه میباشند . در عوض ایرانیان جوان میتوانند با تیزبینی شگفت آوری ساختمان بندی بسیاری از اصول اسلامی را باز کرده و تهی بودن آنها را نشان بدهند . کتابهای انتقادی در باره اسلام که بوسیله ایرانیان در این 27 سال گذشته نوشته شده از مجموع کتابهای نوشته شده در این زمینه در درازای 1400 سال گزشته بسيار بیشتر است .و در همین روند ، کتابهائی که در باره زرتشت و آئین زرتشت به زبانهای گوناگون در این 27 سال گزشته نوشته شده چند برابر کتابهائی است که در درازای 1400 سال گزشته نوشته شده میباشد.
امروز ما آئین زرتشت را بی نهایت بهتر از موبدان زمان ساسانیان می شناسیم چون در آن زمان زبان گاتها فراموش شده بود و این کتاب اهورائی جای خود را به کتابها ئی که درست واژگون آن سخن می گفتند داده بود.
در 200 سال گذشته آئین زرتشت در چندین هزار کتاب و نوشتار مورد بررسی ، بازنگری و ارزیابی ژرف پژوهشگران بیشماری در سراسر جهان گردیده. تنها بیش از 500 کتاب و نوشتار پژوهشی درباره کتاب اهورائی " گاتها" نوشته شده.
امروز همه چیز روشن است و شیادان حرفه ای دیگر نمیتوانند کتابهائی را که بیش از 2500 سال پس از در گزشت زرتشت نوشته شده به جای اندیشه رزتشت و کتاب گاتها جا بزنند و آنها را برای خراب کردن اين آئين مقدس به جلو بکشند.
از اين پس آینده برای بازگشت آئین زرتشت به خانه خود بسيار روشن است ،چون چشمان خرد باز شده و دیگر هیچ نیروئی نمیتواند جلوی آنرا بگیرد.
دکتر خسرو خزاعی (پرديس)

* خواهش ميکنيم به نامه های رسيده از ايران نگاه کنيد.

 

You are here: