European Centre for Zoroastrian Studies

  • Plein écran
  • Ecran large
  • Ecran étroit
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

 

گزارش باز دهی يکساله به هموندان ارجمند

از گشايش رسمی « کانون اروپائی برای آموزش جهان بينی زرتشت» در بروکسل يکسال ميگزرد

همانگونه که گفتيم و نوشتيم هدف اين کانون گرد هم آوردن و سازمان دادن به انديشه ها و عمل کردهای پراکنده ايست که از ژرفنای تاريخ ايران برخاسته, دردرازای سده ها شکل گرفته, و ميتوانند دربازسازی و پی ريزی تمدن و هويت نوينی برای فردای ايرانيان نقشی بنيادين بازی کنند.

در اين راستا کانون ما, «جهان بينی رزتشت» را که درخشانترين وشکوفاترين دوران تاريخ ايران و آسيای ميانه را شکل داده و بر فرهنگ اروپا تاثير بنيادين گزاشته, پايه و اساس آرمان خود قرار داده و کوشش ميکند که نيرو و سازندگی اين جهان بينی را به مردمان و بويژه جوانان بشناساند و از آن محوری بسازد که به دور آن ايرانيان بتوانند فرهنگ راستين خود را باز يافته وهويت خودرا از نو باز سازی کنند.

در درازای سالی که گزشت « کانون اروپائی برای آموزش جهان بينی زرتشت» در اين راه پر نشيب و فراز به پيروزيهای چشمگيری رسيد و به شکست هائي هم روبرو شد.

بودجه کانون

در درازای سال گزشته مبالغ زيادی از سوی هواداران بروی حساب کانون ريخته شده. تا امروز يکم جون2003 در حساب کانون 500 27 اورو ( با نرخ امروز برابر با (350 32 دلار آمريکائی ) موجود است.

از اين مبلغ 25515 ارو (30176 دلار) دهش و حق عضويت است , 1000 ارو ( 1176 دلار) کمک هواداران در يک نشست می باشد , 750 ارو ( 882 دلار) )کمک وزارت فرهنگ بلژيک و 235 ارو(276 دلار) سود بانکی است.

نميدانيم چه واژه هايی هستند که بتوانند بيانگر سپاس بيکران ما از اين شيفتگان به فرهنگ ايران که با دست و دلبازی تمام پايه های اين کانون را از آغاز محکم نمودند باشند .

چه واژه هايی ميتوانند بيانگر احساس ما در باره فرزانه ای که بدون شناختی از ما از آن سوی دنيا 8000 دلاربرای کانون ميفرستد، در باره بزرگمرد فرهنگدوستی که در نخستين روز پی ريزي کانون 5500 ارو به حساب کانون واريز ميکند، در باره پژوهشگر دانشمند و سخاوتمندی که 5000 دلار به کانون ارمغان ميکند و يا در باره فرهيخته ارجمندی که از مکانهای دور دست بدون اينکه نام و نشانی از خود بدهد 3000 دلار به حساب کانون روانه ميکند. چگونه ميتوانيم از دوستانی که هر کدام با مهرسرشار خود 600 ارو , 500 دلار, 250 ارو 200 ارو , 150 ارو , 100 ارو ,400 کورون, 50 ارو .... کمک کرده اند سپاسگزاری کنيم. ....... و چه ميتوانيم در باره آن پناهندگان جوانی بگوييم که هنوز نميدانند آيا به درخواست پناهندگی آنها پاسخ مثبت داده خواهد شد يا منفی ولی با در آمد ناچيز خود نه تنها حق عضويت خود را برای کمک به کانون پرداخته اند بلکه زمان خود را ويژه پيشبرد آرمان اين کانون کرده اند. و سرانجام چگونه ميتوان در برابر اينهمه نامه های پراز شورو شيفتگی که از سراسر جهان هر روز به ما ميرسد خاموش ماندو اشک اميد به فردايی پراز نور از ديده جاری نکرد.

برای هزينه روزانه کانون مانند پست، تلفن، فتوکپی، نشستها و گردهم آيی ها و حمل و نقلها ( چندی از هموندان برای انجام کارهای کانون از راه دور ميايند) و سه جشن مهرگان, سده و نوروز همه و همه بوسيله خود هموندان يا از درآمد جشن ها پرداخت شده و تاکنون دستی به حساب کا نون زده نشده. ما سپاسهای گرم وبيکران خود را به يک يک آنها ارمغان ميکنيم.

همانگونه که بارها يادآوری شده مبا لغی که در اين حساب جمع ميشوند ويژه خريد يک مکان هميشگی برای کانون خواهد بود . شور بختانه ما هنوز از مبلغ مورد نياز برای خريد چنين مکانی دور هستيم ولی اميدواريم در سال آينده با ياری همانديشان به اين هدف نزديکتر شويم. باز يادآوری ميکنيم که هر هموندی در هر زمانی که بخواهد ميتواند دفتر حساب کانون را بازرسی کند.

کارهای انجام شده

در اين يک سال 3800 بيانيه به 4 زبان ( پارسی، فرانسه، انگليسی و هلندی) هر يک در 6 رويه به سراسر جهان فرستاده شد. در ميان دريافت کنندگان اين نامه ها عده زيادی از سياستمداران و فرهنگيان اروپايی و رسانه های گروهی ايرانی را ميشود نام برد.

اين بيانيه ها به 4 زبان پارسی، فرانسه، انگليسی و هلندی از 12 اگوست 2002روی اينترنت که با زيبايی ماهرانه ای طراحی شده به نشانی www. gatha.org گزاشته شده. در همين زمان، برای شناساندن کانون به علا قه مندان56 سخنرانی و نشست درکشورهای بلژيک، آلمان، هلند، سوئد ,دانمارک ,فرانسه و تاجيکستان برگزار شد و با چندين راديو مصاحبه انجام گرديد.

در سالی که گزشت دبير کانون با دو وزير ( وزير فرهنگ و وزير زنان ) با يک معاون وزير ( بروکسل و بخشهای اطراف) با 8 نماينده پارلمان اروپا ( نمايندگان آلمان, فرانسه, ايتاليا, بلژيک, سوئد, يونان, لوکزامبورگ و ايرلند) و 7 شهردار و نمايندگان فرهنگی برای شناساندن کانون ديدار و گفتگو کرد. در اين ديدار ها قول های زيادی بما داده شد. از جمله دادن چند ساعت برنامه راديوئی بما در هفته که بتواند چندين کشور را بپوشاند.

ولی بايد گوشزد کنيم که بيش از 1500سال تبليغات ضد زرتشت بوسيله کشيشان دراروپا کار ما را کمی سخت کرده ولی ما بياری اهورامزدا و کمک گرفتن از نيروی خرد سد های ناآگاهی را يکی پس از ديگری خواهيم شکست و پيروزی نور بر تاريکی را هر روز از روز ديگری گسترده تر خواهيم نمود.

فراخوانی از استادان تاجيکی

در 29 و30 نوامبر سال گزشته به دعوت کانون 6 نفر از افراد بلند پايه فرهنگی تا جيکستان و از زرتشت شناسان بنام آن کشور به بروکسل آمدند و مهمان کانون بودند. در درازای اين دو روز ميهمانان که عبارت بودند از دکتر مهنيازوف, رئيس انجمن پيوند و معاون فرهنگی رئيس جمهور, دکتر دادخدا سيم ا لدين, رئيس بخش زبانهای اوستائی دکتر يوسف نور علی استاد پزشکی و دارو شناسی اوستائی دکتر عسکر علی رجب زاده, استاد موسيقی اوستائی دکتر پروان جمشيدی رئيس بخش ادبيات و دکتر ظفر ظريف استاد تاريخ ربائی برای عده زيادی از هموندان کانون سخنرانیکردند و به گفتگونشستند.

اين استادان کسانی بودند که در مسافرت سال گزشته ما به تاجيکستان که از دوم تا پانزدهم سپتامبر 2002 بدعوت رئيس جمهور و دولت تاجيکستان انجام شد چنان پذيرائی شاها نه ای از ما کردند که فراموش نشدنی است. ياد آوری ميشود که هدف ما از اين مسافرت شرکت در دهمين سال جشن استقلال تاجيکستان و سخنرانی در پنجمين کنگره پارسی زبانان جهان بود, بيشتر اين سخنرانی ها در زمينه زرتشت شناسی و فرهنگ باستان ايراد گرديد.

برگزاری جشنها
در سال گزشته زمان و کوشش زيادی بوسيله «کانون» برای برگزاری جشنها گزاشته شد.

جشن مهرگان
در چهارم اکتبر برابر با 12مهر ماه بمناسبت فرا رسيدن جشن ملی مهرگان « کانون اروپايی برای آموزش جهان بينی زرتشت» جشنی را در بروکسل (بلژيک) برگزار کرد. همين برنامه روز بعد در شهر امسفورت ( هلند) اجرا گرديد. نزديک به 40% از شرکت کنندگان اروپائی بودند و بسياری که از پيش جا رزرو نکرده بودند نتوانستند جا برای نشستن و حتی ورود پيدا کنند و برنامه کاستی ها ئی پيدا کرد. ما تجربه گرانبهائی از اين جشن برای جشن سده که چهار ماه بعد اجرا شد پيدا کرديم.

جشن سده
در يک برنامه فراموش نشدنی که شنبه يکم فوريه 2003ساعت 8 شب در آمفی تئاتر بزرگ دانشگاه بروکسل برگزار شد کانون با حضور چندين دست بکاران سياسی و فرهنگی و نمايندگان پارلمان اروپائی و با شرکت 300 نفر از ايرانيان و اروپائيان به پيشواز جشن آفرينش آتش، نماد همبستگی وشکست نور بر تاريکی, رفت.

برنامه بسيار زيبا و متنوع درست شده بود. هنرمندان کانون برای ساختن دکور سن که ياد آور تخت جمشيد و ستونهای سر به فلک کشيده آن بود و همجنين آتشدان زيبائی که در ان شعله های آتش زبانه ميکشيد جند هفته زمان گزاشتند. برنامه در 8 بخش بصورت زير اجرا گرديد :

بخش يک : ورود زرتشت در نيمه تاريکی با همراهان زن و مرد همراه با موزيک گيرنده « راستين پيام زرتشت» از دوست هنرمند ما دکتر خسرو مهرفر و نيايش او در برابر آتش. . در جستجوی پاسخی در باره راز زندگی و راز خوشبختی ، راز مرگ و راز رنج زرتشت پرسشهائی از اهورا مزدا ميکند و پاسخ ميگيرد. سپس سخنان زرتشت بوسيله يکی از همراهان زن به فرانسه بازگو گرديد.پس از تمام شدن سخنان زرتشت رقص نيروزای آتش بوسيله گروه رقص ايرانی " همراه با تنبور و دف اجرا شد. بخش دوم: اعلام برنامه و سخن در باره سده. بخش سوم: خواب خيام : "هست از پس پرده گفتگوی من و تو" همراه با سنتور و تنبک و آواز هنرمندان پرآوازه ا ی که هر کدام از کشوری آمده بودند و رقص« ساقی و می» بوسيله دختران هلندی و بلژيکی که از منيياتور های ايرانی الهام گرفته بودند. بخش چهارم: آواز همراه با گيتار بخش پنجم: رقص «تهرانی» گروه "تاشا" بخش ششم: گوشه هائی از موسيقی امروزی ايرانی بخش هفتم: رقص« بندری» بخش هشتم: موسيقی امروزی ايرانی برای رقص که تا دير زمان بدرازا کشيد و همگی روی سن آمده و در آن شرکت کردند.

جشن نوروز

چون پس از جشن سده زمانی برای برگزاری جشن گسترده برای نوروز نداشتيم کانون يک شب نشينی در ِيکی از رستورانهای بنام ايرانی شهربروکسل برگزار کرد که تمام رسوم آئين نوروزی در آن رعايت شد. اميد واريم سال آينده جشن با شکوهی در شکوه نوروز برگزار کنيم.

لازم به ياد آوری است که هزينه جشنهای نامبرده همه و همه از خود جشنها تامين شده و دستی به بودجه کانون زده نشده. اجازه ميخواهيم که به هنرمندان راستينی که با هزينه خود از راه دور ( فرانسه, هلند, آمريکا يا ساير شهرهای بلژيک....) و بدون چشمداشتی از کانون با هنر ارزنده خود به جشن ها زيبائی بخشيدند سپاسهای بيکران خود را ارمغان کنيم.. تنها عشق است که آنهارا به سوی ما ميکشد.

اجاره مکانی برای کانون

تا زمانی که بتوانيم مبلغ کافی برای خريد يک مکان هميشگی برای کانون پيداکنيم, تصميم گرفته ايم جائی را برای اينکار اجاره نمائيم. بودجه ای را که برای اجاره در نظر گرفته ايم 600 ارو در ماه است. البته از زمانی که بروکسل پايتخت اروپا اعلام گرديده ( و از امسال هم 10 کشور اروپای خاوری هم به آن پيوسته اند) نزديک به سد و بيست هزار کارمند با حقوق های گزاف با خانواده هايشان به اين شهر سرازير شده و بهای خانه ها را چندين برابر کرده اند. از اين روست که ما در ماه های گزشته با وجود تلاشهای براستی شبانه روزی در اين زمينه هنوز نتوانسته ايم مکان دلخواه را پيدا کنيم. تنها در سه ماه گزشته ما از 36 مکان که به بودجه ما نزديک است ديدار کرده ايم ولی هيچيک مورد پسند نبودند. ولی هنوز اميد هست و امکان دارد که در اين هفته دری در اين زمينه گشوده شود. با پيدا شدن مکانی مناسب امکانات ما چندين برابر خواهدگرديد.

برنامه برای سالی که در پيش است

در ماه های آينده مهمترين کوششها در راه محکم کردن شالوده های کانون بکار خواهد رفت. ديدارها , تبادل انديشه ها و رايزنی ها ميان هموندان بيشتر خواهد شد , سخنرانی ها و آموزش جهان بينی زرتشت هفتگی خواهند گرديد, به ديگر جشنهای ايرانی که کمتر معروف هستند بيشتر توجه خواهيم کرد , شاخه های کانون را در ساير کشور های اروپائی با کمک هموندان مقيم آن کشورها با برنامه ريزی دقيق خواهيم ساخت و چون يکسال از زندگی قانونی کانون گزشته پرونده کامل را از ماه سپتامبر برای درخواست کمک هزينه به وزارت فرهنگ ارسال خواهيم کرد.

از هموندان ارجمند خواهش ميکنيم هرانديشه يا پيشنهادی برای بهتر شدن کانون دارند بوسيله تلفن, نامه, نامه الکترونيکی, فکس يا هر وسيله ديگری ما را آگاه نمايند.

شاد و پيروز باشيد.

دکتر خسرو خزايی (پرديس)، دبير کانون

 

You are here: