European Centre for Zoroastrian Studies

  • Plein écran
  • Ecran large
  • Ecran étroit
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

 گزشته ی ما آينده ما ست

اين پيامی است که کانون روزانه به هموندان خود ميدهد و از آنها ميخواهد که مرز ميان فرهنگ گزشته و فرهنگ فردا را در هم شکسته و آيئن باستان را از زندان " باستانی " خود آزاد کرده ، آنرا از گرد و خاک زمانه پاک نموده و به سده بيست و يکم بياورند و در آن زندگی کنند.

بهترين مغز های ايران از فردوسی و حافظ و خيام و مولانا گرفنه تا پژوهشگران و انديشمندان امروزی همه به اين نتيجه رسيده اند که تنها در اين راستا ست که ايرانيان و مردمان کشورهای آسيای ميانه ميتوانند هويت در هم شکسته خود را از نو بازسازی نموده ديدگاه خود را به جهان هستی گسترش داده و سرهای خود را در دنيا بلند نگاه دارند.

برای رسيدن به اين هدف « کانون اروپايی برای آموزش جهان بينی زرتشت» - که پيش از هر چيز کانونی است فرهنگی، خرد گرا و آزادانديش - از آغاز بنيانگزاری خود روزانه کوشش کرده تا فضائیرا بوجود بيا ورد که در راستای آن دانشی را که پدران و مادران ما به دليل کورگرائی اجتماعی و فرهنگی نتوانستند دريابند و به فرزندان خود بياموزند به آگاهی نسل جوان برساند.

کانون تا به امروز يعنی 3 نوامبر 2005 ، 438 هموند دارد که حق عضويت خود را پرداخته و برگه هموندی برای آنها صادر شده. 63 در سد از هموندان کانون ايرانی هستند و 37 درسد ديگر اروپائی میباشند. سن متوسط ميان ايرانيان کمابيش 28 سال و ميان اروپائيان کمابيش 50 سال است. بيش از 90 درسد از بودجه کانون از سوی دهش کنندگان وهموندان سخا.تمندی که خارج از بلژيک هستند و بيشتر در کشورهائی مانند امريکا، اسپانيا، فرانسه و کانادا ميباشند تا مين ميشود. کانون سپاس بيکران خود را به اين دلباختگان راستين فرهنگ ايران ارمغان ميکند. نام آنها برای هميشه در کانون ثبت خواهد بود.

گزارشهای کانون همراه با سرنامه و نوشتار های ديگر هر ماه در ماه نامه کانون بنام « نامه ماه» چاپ ميشود که برای مشترکين فرستاده ميشود.

You are here: