European Centre for Zoroastrian Studies

  • Plein écran
  • Ecran large
  • Ecran étroit
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

يک قانون جنايت کارانه در جمهوری اسلامی

ماده 881 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 4ـ 8ـ 1370
« کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفی کافری مسلم باشد وارث کافر ارث نمی برند . اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشد » .
برپايه اين قانون چهار فرزند زرتشتی از ارثيه خود محروم شدند
و تمام ارثيه به برادر پنجم که مسلمان شده رسيد !

بهروز فرودیان یکی از پنج فرزند مروارید نصرآبادی و مهربان فرودیان است و خانواده آنها یک خانواده زرتشتی است . در سال 1980 بهروز فرودیان تغییر مذهب داده و مسلمان میشود .
زمانیکه مادر و پدر این پنج فرزند فوت میکنند ، بهروز به مراجع قانونی در تهران درخواست میدهد که او و فقط او وارث کلیه دار و ندار پدر و مادر خویش است چون او مسلمان شده. دادگاهی در تهران بر همین پایه حکم صادر میکند و بهروز به خاطر مسلمان بودنش ، به چهار فرزند دیگر این خانواده ، ارجحیت پیدا کرده و تنها وارث قانونی این خانواده شناخته میشود !!

ماده 18 منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد ( Article 18 . Universal Declaration Of Human Rights ( چنین است : حق گزينش ، تغییرو پیروی از مذهب را برای انسانها می شناسد و در نتیجه ار نظر قانون حقوق بشر هیچکس را نمیتوان و نباید به خاطر تغییر مذهب مورد آزار قرار داد و یا آنرا پایه ای برای آسیب و ضرر به دیگران در نظر گرفت .
در اینجا قانون « شریعت » در تضاد با قوانین بین المللی و منشور حقوق بشر قرار می گیرد . برابر قوانین شریعت زمانیکه یک فرزند مسلمان در خانواده ، در برابر فرزندان غیر مسلمان قرار بگیرد ، تنها وارث خواهد بود و فرزندان دیگر از ارث محروم خواهند شد .
از سوی دیگر ماده 17 منشور حقوق بشر مالکیت مذهب . یا اعتقادات فکری شخص نقشی نمی یابد . همجنین قوانین وراثت ، در صورت نبودن وصیتنامه دارایی ها را بین فرزندان به طور مساوی تقسیم میکنند .
در ایران نیز اگر فاکتور مذهبی را کنار بگذاریم و فرض بگیریم که هر پنج فرزند دارای یگ گرایش مذهبی هستند . هیچ دادگاهی بدون وجود وصیتنامه ، همه وراثت را منحصر به یک فرزند نخواهد کرد .
در نتیجه انچه که در ایران اتفاق افتاده « نقض حقوق بشر این چهار فرزند است که بر پایه قوانین شریعت و نه قوانین مدنی تصمیم گرفته شده و به اجرا درآمده است ».
اهمیت این واقعه نه تنها در عواقب آن برای این چهار فرزند زرتشتی میباشد، بلکه در تکرار آن در آینده برای دیگر مذاهب و اقلیتهای مذهبی می باشد.
سکوت در اين مورد همدستی در جنايت با ملايان است


You are here: