European Centre for Zoroastrian Studies

  • Plein écran
  • Ecran large
  • Ecran étroit
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

پيام زرتشت : از جهانگير اشيدری-آمريکا

خوانندگان گرامی ، آموزگار بر جسته و بیهمتای امروز فرزانه ای است که پس از  نزدیک به چهل سده دوباره زنده شده و اکنون بار دیگر مردم راستی خواه و خردورز ، خواستار شنیدن پیام او هستند . پیامش بسیار ساده ، دوست داشتنی و دلنشین است . اندیشه نیک، گفتار نيک و کردار نیک . آیا تا کنون کسی توانسته است به این سادگی و رسائی و زیبایی تمام خواسته های انسانها را به یکباره و یکجا بیان کند؟ بیجهت نیست که انسان اندیشمند امروز سخت شیفته او شده و هر چه زمان میگزرد و دانش پیشرفت میکند چهره تابناک او بیشتر و بیشتر درخشان میشود . گویی از پس ابرهای تیره ی نادانی و ستیز خورشید آگاهی و آشتی سر بر میاورد و جهان را نور و گرمی میبخشد . او کیست که پس از سالهای دور هنوز زنده مانده است ، هنوز انسانها را به راه راست فرا میخواند ؟ چگونه است که هنوز فروهر پاک و تابناکش بر اندیشه و وجدان بیداران روشنائی افکنده و راه را می نمایاند و آنان را به پیش می برد ؟ شاید تاریخ از هیچکس به اندازه ی او به نیکی یاد نکرده است به راستی چرا او ستاره زرین و گوهر درخشان تاریخ ایران (اشوزرتشت) است . نخستین پیام آور یکتاشناسی ، راستی و آزادی . امروز نباید پرسید زرتشت که بود بلکه باید پرسش کرد که زرتشت که هست ؟ گاتهای او راه دراز تاریخ را پیموده و اکنون پیش روی ماست تمام و کامل. و این خود از شگفتیهاست . نیایش به گاتهای پاک و رفتار به آنچه که خواست اوست . بارها در هنگامه ها ایران و ایرانی را نجات بخشیده . زرتشت هر چه آن را لازمه یک زندگی انسانی مینوی و اهورائی است ، در گاتها آورده و به پیشرفت پیشکش نموده تا او بتواند جایگاه راستین خود را پیدا کند تا رستگار و همازورشود. اشوزرتشت در سه هزار و هفت سد و اندی پیش زاده شد از پدر و مادری آریائی . به هنگام زادن خندید . او در کودکی و نوجوانی پرسشگر و خواهان دانستن بود . مبارزه ای سرسخت با خرافات و خدایان دورغین را آغاز نمود و تا پایان هیچ زمانی از آن غافل نشد به راستی تا پای جان ایستادگی کرد از دانشمندان و ستاره شناسان زمان خود بود پزشکی را به خوبی میدانست و از همه مهمتر با پیام اندیشه برانگیزش در اندیشه و دل دانایان و خردمندان جای گرفته بود . میخواست مردم خوب زندگی کنند ، میخواست زندگی مردم را تازه کند از تاریکی زندگی مردمان در دوران خود می خروشید . در سی سالگی بیاری اندیشه نیک پیامهای برگزیده شده و سخن های الهامی اهورائی خویش را آشکار ساخت . برای مردم پیامی نو داشت پیامی که که تا آن زمان کسی نگفته و نشنیده بود اشوزرتشت گفت خدا یکی است او را (اهورامزدا) به معنی هستی بخش و و ابر دانا نامید . انسان در گزینش راه آزاد است باید بیاری خرد خود تا زمان واپسین فرا نرسیده راه راست را برگزیند وگر نه به دروغ می گرود و در بدترین جایگاه جای خواهد گرفت چون راه در جهان یکی است و آنهم راستی است . او گفت کار ، نیرومندی و توانمندی ببار میاورد ، کشاورزی از شایسته ترین کارهاست هر که گندم می کارد بزر راستی می افشاند کاهلی و سستی و گدائی ناپسند است . خوشبختی و خرسندی از آن کسی است که خواهان خوشبختی دیگران باشد . او نوگراست آرزو دارد انسانهای هر زمان در پی نو کردن خود، زندگی خود و دیگران باشند . دروغ، ناپاکی، پیمان شکنی ، کشتار و جنگ و همه کارهای زشت و ناپسند را نکوهیده است . مبارزه با بدی و ناراستی از آموزشهای اوست انگیزه وجودی انسان را برابر با مبارزه با بدی میداند. نوید پیروزی نیکی و امید به شکست بدی نیروی پیش برنده زندگی است . اشو زرتشت از مزدا می پرسد: ای مزدا کی راستی و پاکی و پارسائی و کشوری پر از کشتزارهای گسترده همراه با خانمان خوب و آباد پدیدار خواهد شد ؟ و در پی سدها سال به راستی که این پرسش و آرزو از بنیادترین خواسته های آدمیان بوده و اگر سر آن را در روزگاران دنبال کنیم تاریخ نشان میدهد هر گاه گرایش به راستی و داد و دادگری افزون شده سختی ها و مرارتها و بدبختیها و نابه سامانیها کاهش یافته و هر گاه انسانها به دروغ و کژ راهه رویها و بیدادگریها روی آورده اند نابودی خود را بدست خود فراهم آورده اند . جهان امروز درگیر بسیاری ناهنجاریهاست اگر بهمین راه انسان زندگی را ادامه دهد پیش بینی ها نشان از نابودی بشریت در آینده ای نزدیک دارد . پرسش دوستداران انسانها و جاودانگی زندگی روی زمین این است که چه باید کرد؟ آدمی که در پی بهتر زندگی کردن است براستی چه راهی او را به خواسته هایش میرساند ؟ به نظر میرسد که تنها راه آموختن و آموزش دادن راه راستی راه دانش برتر جهانی است . راهی که به پیروزی نیکی می انجامد و سرانجام خوشی را در بر خواهد داشت .

You are here: